Ứng tuyển vị trí: CTV CONTENT SEO

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CTV CONTENT SEO 5,000,000 VNĐ

Xây dựng bài đăng: 

- Tự soạn thảo về mặt nội dung, không sao chép tại các nguồn khác.

- Nội dung hữu ích, hấp dẫn, giữ chân được người đọc tới hết bài

- Nội dung được truyền tải dạng Infographic sinh động, thu hút

- Tối thiểu 1200 từ/bài.

Sưu tầm & paraphrase các bài trên mạng: 

- Nội dung được truyền tải dạng Infographic sinh động, thu hút

- Check trùng lặp nội dung không vượt quá 10%( tương đương độ sáng tạo tối thiểu 90%)

- Tối thiểu từ 1200 từ trở lên.

KPI: 

- Không cố định